Friday, June 29, 2012

Avgjort!

Ja då var tiden uta för den lilla tävlingen "vinn en timme släktforskning". Hela fyra personer har visat intresse. Goda vinstchanser i alla fall. Jag har lottat en vinnare och det blev kommentar nummer tre som vann. Med andra ord: grattis till Ludde, vars anor jag nu (med viss bävan efter vad som stod i kommentaren) är redo att ta mig ann.

Ni som inte vann något, deppa inte ihop över detta. Personer som vill ha hjälp att söka sin släkt kan alltid vända sig till mig om de vill. Jag har hittills aldrig avvisat någon som frågat efter mina ringa tjänster. Allt i mån av tid dock.

Saturday, June 23, 2012

Vinn en timme släktforskning!

För några år sedan prövade jag som en "kul grej" att lotta ut ett gammalt vykort här på bloggen. Intresset var väl inte överväldigande men inte heller obefintligt. Nu prövara jag en ny variant på samma tema som ett litet intresse-experiment.

Den här gången kan en, förhoppningsvis, lycklig vinnare således kamma hem en timme släktforskning. Det betyder att jag släktforskar i de digitala arkiven under en timme för vinnarens räkning. Du får själv välja vem jag ska utgå ifrån, vilken linje jag ska följa och vad jag ska fokusera på. Vad det blir för resultat går inte att säga på förhand. Det beror på vilka utgångsfakta jag får och på hur lätt eller svår släktlinjen är att följa i källorna. Oavsett hoppad jag att det ska innebära en chans att lära känna sin egen historia bättre. Ett ämne som brukar fascinera till och med annaras historielösa människor.

Tävlingsreglerna är enkla. Du som vill delta lämnar en kommentar till detta inlägg. Kommentarerna nummreras från 1 och uppåt i den ordning de inkommer. Jag lottar sedan fram ett nummer som blir den lycklige vinnaren.

Tävlingen är öppen till fredag kväll 29 juni 2012.

Om du lämnar anonym kommentar, tänk på att du själv måste hålla koll på om du vinner och i så fall ge dig till känna på lämpligt sätt.

Mycket nöje och lycka till!

Thursday, June 07, 2012

Förslag till ny fornminneslag

Förändringar av kulturminneslagen (1988:950) har varit under utredning en tid, på regeringens uppdrag. Nu har en rapport med utredningens förslag, Kulturmiljöutredningen, publicerats och kan läsas här i sin helhet. Ansvarig för arbetet har landhövding Eva Eriksson varit.

Det är ett långt dokument som nu ligger för handen. Jag ska bara kort beröra några få av de förändringar som föreslås.

Den kanske tydligste förändringen berör vad som ska klassas som fornlämning och därmed skyddas av lagen. Den gamla definitionen sa att fornlämningar är "lämningar efter äldre tiders bruk som är varaktigt övergivna". I den nya lagtexten är definitionen enligt förslaget "lämningar efter människors verksamhet som kan antas ha tillkommit före 1750 och som är varaktigt övergivna. Här har man alltså pekat ut ett årtal som kriterium. Allt som har tillkommit efter 1750 är inte per definition en fornlämning och skyddas inte automatiskt av lagen. Dock ska även senare lämningar kunna upphöjas till fornlämninar efter särskilt beslut. Gränsen 1750 gäller även för fornfynd, om dessa inte är av ädelmetall eller koppar/kopparlegering.

Om denna förändring är bra eller dålig kan diskuteras och lär säkert så göras också. Jag undrar om det inte kan komma att skapa onödiga konflikter. Dessutom kan det säkert uppstå en del märkliga situationer. Om t ex en övergiven gårdstomt etablerades 1749 så är den en fornlämning men inte om den etablerades 1751, för att dra det hela till sin spets.

Sedan det för ett par år sedan kom diriktiv från EU om att det svenska förbudet mot att medföra metalldetektor stred mot EUs författning och därför skulle ändras, har många nog hoppts på en mildring av lagen när det gäller metalldetektorer. Ett ansvarsfullt bruk av metalldetektorer där privatpersoner samarbetar med t ex museer har visat sig mycket fruktbart t ex i Danmark. Kunskapen om danmarks järnålder ligger exempelvis långt före motsvarande kunskapsläge i Sverige av denna anledning. Den nya lagtexten innebär emellrtid inga förändringar till det bättre i detta avseende. Snarare blir möjligheten att få tillstånd att använda metalldetektor i forskningssyfte än mer omöjligt än det varit tidigare.


"Tillstånd att medföra och använda metallsökare får lämnas endast för verksamhet som avser sökning efter annat än fornfynd.
Tillstånd får inte lämnas när det finns anledning att anta att metallsökaren kan komma att användas för att söka efter fornfynd."

De nya bestämmelserna får naturligtvis inga konsekvenser för den som använder metallsökare i kriminellt syfte. Det ligger ju så att säga i brottets natur att strunat i lagen. Det är endast den som vill bruka metalldetektor i gott syfte som drabbas av lagen. Och i förlängningen de möjligheter vi har att få allmänna kunskaper om det gemnesamma förflutna.

Överlag nämner kulturmiljöutredningen knappt forskning och kunskapsproduktion över huvud taget. Kanske ska vi inte ha någon sådan verksamhet? Andra problemställningar som att metallföremål i jorden förstörs i allt snabbare takt genom miljöförstöring och markförsurning eller att jordbruket årligen plöjer bort allt fler fornlämningar berörs inte alls, vilket nog inte kan förvåna någon.

Om förslaget tar sig igenom remissinstanserna och godtas av riksdagen, ska den nya versionen av lagen börja gälla från januari 2014.