Wednesday, October 05, 2011

Gettlinge gravfälts gåta uträknad eller felräknad?

Verkar det inte minsan som att Öland har fått sin egen Bob G Lind? Det är i alla fall den tanke som slår mig när jag med en uppgiven suck läser en artikeln i lokaltidningen Östrans nätupplaga betitlad "Har han löst gravfältets gåta" ( läs artikeln här).


Den glade hobbyforskaren Lars Almqvist har, rapporterar tidningen, ägnat de senaste sex åren åt att studera det strora gravfältet vid Gettlinge på södra Öland. Nu presenterar han sina resultat och naturligtvis vet han att han och ingen annan har rätt. Någon som hört det förut? Nåväl. Almqvist har ägnat mängder av tid åt att knata runt på gravfältet, inspekterat stenar, mätt, dokumenterat, grubblat och funderat. Resultatet av denna mät- och tankemöda är att Almqvist kommit fram till att stenarna och anläggningarna på gravfältet inte är slumpmässigt utplacerade, utan i stället efter flera lager med geometriska system. Dessa system är inte heller ett resultat av kluriga forntida ölänningar, utan förljer samma geometriska mönster som, enligt Almqvist, finns i Keopspyramiden. När man någon gång under bronsålder eller järnålder fick nys om denna geometri såg man det som en helig kunskap som kom från gudarna. Detta omsattes sedan i praktiken på gravfältet, menar Almqvist.


Denna typ av forskning har en tendens att dyka upp på olika håll världen över med jämna mellanrum. Presenterad av mer eller mindre förvirrade personer med mer eller mindre goda argument men alltid med samma orubbliga övertygelse. Och alltid lika omhuldade av media. De representarar allt som oftast i den mediala verkligheten en kamp mellan David och Goliat. Den lilla människans kamp mot de stora stygga akademikerna som med sina ohyggliga krav på källmaterialgrundade bevis, metod, stingens och källkritik vill lägga vetenskapens mörka täcke över mänskligheten.


Denna vilja att se matematiska system i allting har debatterats många gånger. Det mäts och det räknas. Det studras stjärnor och planeter, matematiska formler, geometriska system, solens olika tillstånd och så vidare. Och man vill så gärna få in detta i våra fornlämningar. Det räcker inte med att forntidens innvånare var människor som anda, som levde och älskade, som begravde och sörjde sina döda. Och då och då lät uppföra större monument över dem som hörde till samhällets övre strata, av diverse anledningar. Nej de var också astronomer och matematiker, representanter för förlorade civilisationer och förlorade kunskaper. Den akademiska forskningen ställer sig för det mesta kallsinnig till dessa hypoteser. Därför att de allt som oftatst är förknippade med stora källkritiska problem. Inga gravfält är helt slumpmässigt skapade, det är inte det som är problemet. Det är snarare när man försöker krångla till det bortom rimlighetens gränser som det blir fel. När man vill se sådant som inte finns. Hypoteserana brottas ofta med problem som att det saknas stenar för att det ska stämma. Då förklaras det med att de stenarna försvunnit genom åren. Eller så stämmer inte kronologin, då löser man det med att datera om hela härligheten ofta stick i stäv med de sakliga dateringar som det finns tillgång till. Båda dessa tilltag figurerar i fallet med Gettlinge. Det har försvunnit stenar och anläggningar som vetenskapligt sett placeras i olika tidsperioder får här en ny datering. De måste vara samtida!


Nu är det i all händelse inte mycket man kan göra åt dessa hypoteser, de kommer alltid att dyka upp. Och det står ju var och en fritt att tro på det de önskar. Så måste det vara i ett demokratiskt samhälle. Det enda vetenskapen kan och bör göra är att förklara varför man anser att hypoteserna är felaktiga. Egentigen är det inte hypoteserna i sig som irriterar mig så mycket. Dem kan man leva med. Snarare är det då den nonchalanta inställning man i media har till vetenskap i allmänhet och arkeologi och historia i synnerhet. Här gäller plötsligt inte de vanliga kraven på källkritik, saklig och korrekt rapportering. Det markerar väl kanske den ytterst perrifera roll som arkeologi har i samhället. Men det är likväl en dålig ursäkt. Jag minns t ex när Blekinges runor var på tapeten för nu ganska många år sedan. Det hade kommit ut en bok som hävdade att runorna var ett resultat av att en eller annan högkultur (jag minns inte vilken) hade sökt sig upp till Blekinges kuster och spritt skrivkonsten där. Det lyfts fram stort i blekingska medier. Så en dag tröttnade väl någon och skrev en insändare med det stillsamma påpekandet att man väl kunde fråga någon akedemisk arkeolog hur de såg på saken och rapportera om det i stället. Svaret rån tidningen var kort och brutalt. "Nej det tänker vi inte göra, det är inte lika roligt". Kommentarer torde vara överflödiga, uttalandet talar sitt tydliga språk ändå.

4 comments:

Anonymous said...

Medias ställning i samhället är uppenbarligen missförstådd.

De flesta medier, speciellt lokala sådana, är inte till för upplysning eller spridande av oberoende fakta.

De är privata bolag med politiska ställningstaganden som säljer de texter de vill sälja. Om en knasboll vill synas med knepiga teorier så säljer det och då blir det rubriker.

Torr och korrekt akademiker göre sig icke besvär. För dem finns Science.

Nu är det ju dock så, som sagt, att medierna är missförstådda. Gemene man har en syn på medier som upphöjda sanningsbärare och ser på journalister som allvetande mäktiga faktaspridare.

Problemet är att alldeles för få orkar sätta sig in i nyheter själva och vara källkritiska, och då får man just "massmedier" som sprider just de saker som säljer - inget annat.

Anonymous said...

Tja inte vet jag. Kanske kommer han inte på hela sanningen men nåt. En svensk arkeolog (Marianna Ridderstad) disputerade för några år sedan på en finsk fornlämning (s.k. "jättekyrka" från bronsåldern) och kom fram till att det fanns många belägg för att öppningarna i stenvallen var placerade så att vårdagjämning mm mm inföll i dessa öppningar sett från en specifik punkt. Läs mer på http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/0905/0905.2035.pdf

Pierre said...

Anonym 1: ja mediekritik är ju (eller borde vara) ett ämne för sig. Och något som genomsnittssvensken nog är ganska bristfälligt upplyst om.

Anonym 2: vist finns det sådana samband som du lyfter fram. Det finns det välkända exempel på som t ex Stonehenge i England med flera. Nu framgår det ju inte så tydligt vad Almqvist har kommit fram till och hur. Det som lyfts upp är sådant som att det har hittats stenar där inga finns att hitta, omdaterats för att passa för sysftet och liknande. Det bådar inte riktigt gott.

Pär L (Kalmar) said...

Funderar lite på det här med historiska längdmått.

Har man något begrepp om vilka mått som användes under tex. bronsålder och hur långa dessa var?

Tänkbart är att man använde tummar, fötter, underarmar osv. som längdmått.

Om jag inte är fel ute så har olika mått skilt sig en hel i olika landsändar och tider? Alltså hur lång är en dubbelaln från bronsåldern? Almqvist verkar veta detta i varje fall.

Var det inte förrän under industrialiseringen som man verkligen började ta fram ett standardiserat måttsystem?