Monday, March 03, 2008

Spännande stenålder på Öland

Att Öland är ett rikt område när det gäller fornlämningar och fynd är inget nytt. På bloggen Ting och Tankar berättar Åsa M Larsson om ett intressant stenåldersfynd. Vid en rutinmässig utredning utförd av länsmuseets arkeolg Ludvig Papmehl-Dufay i Kolstad mellan Borgholm och Köpingsvik berördes ett par boplatsområden i åkermark. Fynd från platsen pekade på övergången mellan sten- och bronsålder. I området finns en igenväxt våtmark av något slag och när man schaktade här påträffades på ca en meters djup rikligt med välbevarat trä. Bl a rör det sig om tydligt tillhuggna plankor och en cirkelrund mörkfärgning, ca 60 cm i diameter, som visade sig vara resterna av ett träkärl. När C 14-analyserna nyligen anlände till länsmuseet visade det sig att dessa träföremål var från senneolitikum, dvs slutet av stenåldern för omkring 4000 år sedan! Att finna träföremål av så hög ålder är extremt ovanligt. Lite träbitar kan ju låta tämligen trist, men för forskningen är detta ett minst lika spännande och viktigt fynd som tjusiga upptäckter av mer ädla material. Det visar också att det är viktigt att inte bortse från låglänta, vattensjuka områden intill boplatserna i samband med arkeologiska insatser. Öland bjuder på ännu ett unikt fynd ur sin rika arkeologi-flora.

I kategorin "vad hände sedan" kan ett annat öländskt fynd lyftas fram. Som tidigare rapporterats här påträffade under en annan rutinundersökning i Köpingsvik (Tings Ene 1:1) förra året resterna av vad som ansågs kunna vara Kalmar läns äldsta grav. Under det arkeologiseminarium som nyligen hölls i Blankaholm berättade Ludvig Papmehl-Dufay om senaste nytt om detta fynd. Fyndet påträffades i ett kulturlager som även innehöll vikingatida begravningar. Den aktuella graven överlagrades av ett kulturlager av senmesolitisk karaktär, dvs ca 4000 f Kr. Skelettet var mycket dåligt bevarat och kunde inte tas upp och inte heller dateras med C-14. En kolbit tagen under skelettets vänstra axel kunde däremot dateras med C 14-analys till ca 4000 f Kr. Eftersom kulbiten låg under skelettet kan graven alltså inte vara äldre än så. Med det överliggande kulturlagret bör det betyda att graven är från denna tid, runt 4000 f Kr. Någon närmare datering går inte att få. Tillsammans med en grav från Alby blir graven en av länets två äldsta kända gravar. Eftersom markägaren nu inte får använda den aktuella tomten bekostades utgrävningarna av länsstyrelsen i Kalmar, som efter undersökningen ansett fyndet så pass intressant att ingenting får röras mer. Locket på alltså, även för fortsatt forskning. Att man kan tycka att länsstyrelsens ofta drivna tes att ju intressantare ett fynd är desto angelägnare är det att inte veta något om det ibland kan te sig ganska olustig är en annan historia. De senare uppgifterna är hämtade ur en artikel ur tidningen Barometern (08-02-29).

Desto mer positivt angående länsstyrelsen är att de har lämnat ett bidrag på 820 000 kronor för upprättandet av ett arkeologiskt register över Köpingsvik, detta enligt samma Barometern-artikel. Här ska finnas uppgifter om alla arekologiska undersökningar i Köpingsvik, ca 300 schakt, och underlag för bedömning och lokalisering av fornlämningar. På så vis erhålls en överskådlig bild av Köpingsviks ofta komplexa fornlämningsmiljö. Arbetet ska utföras av Kalmar läns museum och vara klart i mars 2009.

4 comments:

Martin said...

Kul grav! Gravskicket är mesolitiskt. En erteböllegrav modell Skateholm, alltså!

Anonymous said...

Ertebölle-kultur på Öland är något som kanske borde tas upp till ny diskussion, inte nödvändigtvis på grund av den här graven (senmesolitikum, ja; ertebölle, tja...?) men om inte annat på grund av några keramikskärvor med otvetydig H-teknik som finns i det i övrigt dätt så typiska TN TRB-materialet som finns från Alby. Där det som bekant även finns ett stort senmesolitiskt material, inklusive en grav daterad till övergången senmeso-tidigneo. Spännande plats. Synd att det inte finns nån rapport. Albymaterialet ligger till stora delar i Husbyborg i Uppsala, för den intresserade.

Hur som helst, att locket är lagt på även för framtida forskning i fallet Tings Ene 1:1 är ju inte riktigt sant, skulle man killa fram pengar för en ordentlig forskningsgrävning på platsen är det inte omöjligt att man skulle få tillstånd, åtminstone finns det inget formellt hinder för det i och med det här beslutet. Däremot kommer inget att ske nu, vad jag känner till.

Ludde

tingotankar said...

Säg efter mig: seminaaaaariegräääääävning
(gärna med inbjudna upsaliensare...) ;)

Ska man vara krass så ser jag hellre att länsstyrelsen utropar totalstopp för exploatering, än att de som på diverse andra stora öar ser genom fingrarna eftersom "vi redan vet allt som är värt att veta om stenåldern".

gravarna kan gott ligga och vänta på att jag har tid att gräva ut dom :D
Helt fenomenalt bra med Köpingsvik-registret

Pierre said...

Kära herrar och dam doktorer och doktorander! Ska ni ut i backen, ha gärna en stackars fattig arkeologibloggare med stort intresse och mycket längtan efter lite fältarbete i tankarna...;)